Inzerovat volné místo

.cz

Práce v České republice

Podmínky využívání poskytovaných služeb
(dále jen Podmínky)

1. Dzoby.cz je inzertní server zaměřený na nabídku práce (Server). Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Provozovatel). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům zveřejňovat na Serveru informace inzertního charakteru. Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat a vyhledávat.

2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá. Při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ujednání.

3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. U uživatele, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále s odvoláním na výše uvedené Podmínky Server používá, se má za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživatelem nabízejícím pracovní příležitost a uživatelem poptávajícím pracovní příležitost. Provozovatel proto nepřebírá žádné záruky za nabídku uvedenou v inzerátu.

5. Pro informace, která uživatel požaduje na Serveru publikovat, platí pokyny, které musí uživatel respektovat. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu inzerátů vkládali URL odkazy na jiné komerční internetové služby provozované konkurenčními společnostmi, které mají konkurenční charakter vůči Serveru. Uživatelem vkládaný inzerát také nesmí být v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce nebo dobrými mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit, případně odstranit z nabídky, pokud vznikne podezření, že inzerát není v souladu s těmito pokyny Provozovatele. Provozovatel má právo nezveřejnit inzerát, pokud by byl uživatelem vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu. Pokud při uplatnění tohoto článku dojde k nezveřejnění inzerátu, který již byl zaplacen, vrací se poplatek za nezveřejněný inzerát bez nároku na úroky, avšak bez zbytečného odkladu.

6. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele.

7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné zneužití dat uživatele, které uvedl v inzerátu.

9. V případě zadávání inzerátu na Server uživatelem nabízejícím pracovní příležitost, platí poplatek dle ceníku. Stejně tak je zpoplatněná doplňková funkce zveřejnění inzerátu. Doplňkovou funkcí se rozumí možnost topování inzerátu.

10. Uživatelem zadaný inzerát bude zveřejněn po dobu specifikovanou v objednávce uživatele a odpovídající zaplacenému poplatku dle platného ceníku. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o konci platnosti jeho inzerátu.

11. Pokud uživatel bude chtít odstranit inzerát jím vložený na Server, učiní tak písemnou výzvou Provozovateli Serveru, ve kterém uvede svou obchodní firmu a celý text inzerátu. Inzerát bude následně po doručení výzvy smazán.

12. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat.

14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
Dzoby.cz    ©    Nabídka práce    Hlavní stránka    Provozní podmínky    info@dzoby.cz